BETONICA Nederlands | Français | English 

Voorstelling


Betonica beoogt de oprichting van een digitaal en hoogtechnologisch documentatie- en informatiecentrum voor de bouw- en betonsector. Het centrum zal zich vooreerst toeleggen op het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van betoninformatie. Via samenwerking en inzet van digitale hulpmiddelen wordt een optimale doorstroming van informatie naar de brede betonsector (materiaalproducenten, centrales van stortklaar beton, aannemers, prefabrikanten, ontwerpers, ...) nagestreefd. De ondersteuning en stimulering van advies- en begeleidingsacties en vormingsinitiatieven kunnen als finaal einddoel beschouwd worden.

 

 

Historiek en voortgang

History Het initiatief Betonica vertrekt vanuit de vaststelling dat de betonkennis momenteel erg verspreid is en daardoor weinig toegankelijk. Bovenal wordt beton te vaak gezien als een niet-technologisch materiaal waarvoor geen basiskennis vereist is, met alle gevolgen vandien. Digitale informatieontsluiting en vorming zijn de sleutels om interesse op te wekken, kwaliteitsaspecten over te brengen en kennisverwerving te stimuleren.
De implementatie te Limburg is gekoppeld aan de sterke verankering van de betonindustrie in deze provincie. De grindontginning langs de Maas heeft gezorgd voor een sterke concentratie aan betonbedrijven, die bij het verdwijnen van deze historische link de nodige ondersteuning bij vorming en innovatie kunnen gebruiken.
Het WTCB zette de eerste stappen voor de oprichting van Betonica in 2006 met het indienen van een aanvraag voor Europese steun voor de opstart van een digitaal informatie- en documentatiecentrum. Een eerste fase van infrastructuurwerken ging van start in 2007 en werd eind 2008 gefinaliseerd. Momenteel (2009-2011) loopt een tweede fase die draait rond de opbouw van de databanken, het eigenlijke digitaliseren, en de voorbereidingen om tot een digitaal toegankelijk platform te komen. We lichten hieronder deze twee fasen verder toe.

Betonica fase 1 : de renovatie van de douchezaal

In een eerste fase werd geïnvesteerd in de renovatie van de nog niet gerenoveerde zijvleugel van het badhuis op de mijnsite van Heusden-Zolder, waar ook het Centrum Duurzaam Bouwen en het Virtueel Bouwcentrum van WTCB zijn gevestigd. De helft van deze zijvleugel werd omgetoverd tot een performant documentatiecentrum, met uiteraard een documentatie- en archiveringsruimte, en verder een onthaalruimte, bureaus voor de medewerkers, een ICT-lokaal en een consultatieruimte.
Deze renovatie werd in belangrijke mate gefinancierd met EFRO-steun in het kader van het Doelstelling 2 programma 2000-2006 voor Limburg en cofinanciering vanuit de Provincie Limburg. De werken werden begin 2009 beëindigd.
Een eerste evenement vond plaats op 9 mei 2009 in het kader van de open projectendag, georganiseerd door het provinciebestuur en de Gedeputeerde voor Economie en Europese Aangelegenheden Marc Vandeput naar aanleiding van de Dag van Europa.
Van in het begin van het Betonica-project streefde het WTCB naar een intense samenwerking met de diverse betrokkenen van de sector. De aanvraag tot steun voor de renovatie, die in 2006 bij EFRO Limburg en de Provincie Limburg werd ingediend, kreeg dan ook de morele steun van alle spelers uit de betonsector, verenigd in het Infobeton.be platform, en van FEREB, de Belgische vereniging van specialisten in betonherstelling.

Betonica fase 2 : de uitbouw van het digitale documentatie- en informatiecentrum

Ondertussen heeft de samenwerking met de sector verder vorm gekregen. In 2008 werd immers door een consortium bestaande uit WTCB, Belgische Betongroepering, FORTEA en Infobeton.be een vervolgproject ingediend, dit keer in het kader van het nieuwe programma EFRO-Vlaanderen 2007-2013. Ook dit project werd voor steun vanuit EFRO Vlaanderen weerhouden. Het Betonica II - project zal tevens cofinanciering ontvangen vanuit de Vlaamse regering via het Hermesfonds.
Het actieplan van dit tweede project spitst zich toe op de digitale ontsluiting van betoninformatie en de brede uitbouw van het partnership. Ook de ontwikkeling en implementatie van digitale hulpmiddelen voor informatieverspreiding en vormingsondersteuning zijn onderdeel van het werkplan. Het project ging van start op 1 april 2009 en loopt over 2 jaar tot 31 maart 2011.
Via Betonica kunnen bedrijven nu al beroep doen op de diverse diensten aangeboden door de partners van Betonica. Zo zijn er bijvoorbeeld de reeds fel gedigitaliseerde bibliotheken van WTCB en FORTEA, de vormingen aangeboden door BBG en de innovatiestimulering aangeboden door WTCB, Infobeton.be en Laboratorium Magnel voor Betononderzoek in het kader van de technologische dienstverlening Prestatiegerichte Betonsoorten. Dankzij de intense samenwerking zullen al deze diensten immers indirect versterkt worden – er vindt immers heel wat informatie-uitwisseling plaats binnen het consortium. Op het digitale documentatie- en informatiecentrum zelf is het nog even wachten. Eerst moet de digitale dienstverlening verder vorm krijgen en digitaal beschikbaar gesteld worden.
Naar het einde van het project toe, d.w.z. begin 2011, zouden de eerste digitale diensten beschikbaar moeten zijn. Op het vlak van eigen publicaties en vorming zullen al eerder digitale initiatieven ontwikkeld zijn. Een volledige digitale ontplooiing kan verwacht worden omstreeks 2013. Om die ambities te kunnen waarmaken, zullen de doelstellingen stapsgewijze gerealiseerd worden aan de hand van nieuwe projecten.

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle informatie en adviezen van Betonica worden louter bij wijze van inlichting gegeven.